جهت تویه حساب لطفا از طریق درگاه اقدام نمایید در غیر این صورت در صورت کارت به کارت به شماره 6219861041397695 بانک سامان به نام امین پورزائر پرداخت نموده و رسید پرداخت را از طریق واتساپ یا اس ام اس به همراه شماره سفارش ارسال نمایید.